ลงทะเบียน

ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดและใช้บริการระบบ Click KTC
    ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ ใช้บังคับระหว่าง บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล และบริการทางการเงินทุกประเภทตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เคทีซี”) กับผู้ใช้บริการซึ่งเป็นสมาชิกผลิตภัณฑ์ทุกประเภทของเคทีซี หรือที่บริหารจัดการโดยเคทีซี และ/หรือ ร่วมกับสถาบันอื่น ทั้งที่ดำเนินการแล้วในขณะทำข้อตกลงนี้ หรือที่จะให้บริการในภายหน้า ที่ได้รับการอนุมัติจากเคทีซีให้ใช้บริการระบบ Click KTC และ/หรือ ประเภทใดประเภทหนึ่ง (ซึ่งต่อไปนี้รวมเรียกว่า “สมาชิกเคทีซี”) โดยเคทีซี ขอแจ้งให้สมาชิกเคทีซีผู้ใช้บริการได้โปรดกรุณาอ่านและพิจารณาข้อความตกลงด้านล่างนี้อย่างละเอียดเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน ดังนี้
    1. เคทีซีเปิดให้บริการระบบ Click KTC สำหรับผู้ใช้บริการที่เป็นสมาชิกเคทีซีเท่านั้น
    2. สมาชิกเคทีซีตกลงยืนยันว่าข้อมูลที่กรอกเข้าระบบเพื่อใช้ในการสมัครเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับที่ให้ข้อมูลไว้ในการสมัครบัตรเครดิต VISA, MasterCard, JCB / สินเชื่อบุคคล KTC CASH / สินเชื่อส่วนบุคคลพร้อมใช้ KTC PROUD / บัตรเครดิต KTC VISA SME Commercial Gold / KTC VISA Corporate Gold / KTC Government Services Card และธุรกิจร้านค้า และผลิตภัณฑ์อื่นในอนาคตของเคทีซี
    3. สมาชิกเคทีซีจะต้องมีที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ E-mail Address ที่ถูกต้องและสามารถใช้งานได้ โดย E-mail Address นั้น ๆ จะต้องสามารถใช้ในการตอบกลับการบอกรับการเป็นสมาชิกของบริการระบบ Click KTC ได้
    4. ในกรณีที่สมาชิกเคทีซีใช้บริการผลิตภัณฑ์ของเคทีซีอยู่มากกว่า 1 ผลิตภัณฑ์ การลงทะเบียนเพื่อขอใช้ระบบครั้งเดียวสามารถใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับทุกผลิตภัณฑ์ได้ทั้งหมด และหากมีผลิตภัณฑ์ที่สมาชิกเคทีซีได้รับการอนุมัติให้ใช้ในอนาคต ระบบจะทำการดึงข้อมูลของผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาแสดงผลโดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนซ้ำ
    5. การสมัครรับบริการส่งรายการเดินบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-Statement ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือ E-mail นั้น ระบบจะดำเนินการส่ง e-Statment ของทุกผลิตภัณฑ์ไปให้สมาชิกเคทีซี
    6. สมาชิกเคทีซีจะต้องเก็บรักษารหัสผู้ใช้งาน (User ID) รหัสผ่าน (Password) และคำถามคำตอบลับ (Secret Question and Answer) ไว้เป็นความลับโดยไม่เปิดเผยให้ผู้อื่นผู้ใดทราบ และหากมีผู้อื่นสามารถเข้าใช้งานจากทางชื่อสมาชิกเคทีซี เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายทั้งสิ้น
    7. กรณีที่เกิดการสูญหายหรือลืมรหัสผ่าน สมาชิกเคทีซีสามารถใช้เมนู Forget Password ในการยืนยันตัวตนเพื่อกำหนดรหัสผ่านใหม่ ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ระบบดังกล่าวได้สมาชิกเคทีซีสามารถติดต่อเคทีซีที่ KTC Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2123 5000 เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือในการระบุตัวตน
    8. หากมีบุคคลอื่นล่วงรู้รหัสผ่าน หรือคำถามคำตอบลับ สมาชิกเคทีซีต้องแจ้งยกเลิกและขอรหัสผ่านใหม่ ตามวิธีการที่เคทีซีกำหนดทันที
    9. สมาชิกเคทีซียินยอมและรับทราบว่าหากเกิดกรณีที่รหัสผู้ใช้งานถูกระงับการใช้งานอันมีสาเหตุมาจากการพยายามเข้าใช้งานระบบอย่างไม่ถูกต้อง จะมีผลทำให้รหัสผู้ใช้งานไม่สามารถใช้งานได้และสมาชิกเคทีซีจะต้องติดต่อมายัง KTC Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2123 5000 เพื่อปลดล็อคระบบ
    10. สมาชิกเคทีซีตกลงและรับทราบว่าหากเกิดกรณีที่รหัสผู้ใช้งานหรือรหัสผ่านของสมาชิกเคทีซีถูกระงับใช้ถาวรหรือชั่วคราวโดยระบบของเคทีซีอันเนื่องมาจากสมาชิกเคทีซีหรือบุคคลอื่นใดระบุรหัสผู้ใช้งานหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้องหรือเหตุอื่นใดการที่รหัสผู้ใช้งานหรือรหัสผ่านถูกระงับด้วยระบบดังกล่าว จะส่งผลให้ธุรกรรมต่าง ๆ ที่สมาชิกเคทีซีได้ทำไว้หรือตกลงให้ทำไว้ล่วงหน้า จะถูกระงับทันทีและสมาชิกเคทีซีตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการระงับการทำธุรกรรมดังกล่าวกับเคทีซีทั้งสิ้น
    11. ในกรณีที่สมาชิกเคทีซีพบข้อผิดพลาดหรือความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการใช้งานสมาชิกเคทีซีสามารถติดต่อเคทีซีที่ KTC Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2123 5000
    12. การใช้บริการใด ๆ ที่ทำโดยใช้รหัสประจำตัวลูกค้าและรหัสลับส่วนตัวของผู้ขอใช้บริการตามวิธีการและเงื่อนไขการใช้บริการประเภทนั้น ๆ ที่เคทีซีกำหนดให้ถือว่าเป็นการกระทำของสมาชิกเคทีซีเอง และมีผลผูกพันต่อสมาชิกเคทีซีโดยสมาชิกเคทีซีไม่ต้องลงนามในเอกสารใด ๆ
    13. สมาชิกเคทีซีสามารถใช้บริการระบบ Click KTC ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบอื่นโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือช่องทางอื่น ๆ ตามวิธีที่เคทีซีกำหนด ทั้งนี้สมาชิกเคทีซีอาจไม่สามารถใช้บริการบางประเภทได้ หากเข้าใช้บริการระบบ Click KTC ผ่านช่องทางบางช่องทาง
    14. เคทีซีอาจไม่สามารถให้บริการระบบ Click KTC ได้เป็นการชั่วคราว ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ระบบสื่อสาร เน็ตเวิร์กที่เกี่ยวข้องกับบริการระบบ Click KTC ขัดข้องได้รับความเสียหาย กำลังซ่อมแซม หรืออยู่ระหว่างการดูแลระบบหรือมีเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ
    15. หากมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในการใช้บริการระบบ Click KTC หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี สมาชิกเคทีซีจะต้องแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่เคทีซีเพื่อให้เคทีซีใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบข้อผิดพลาด โดยเคทีซีจะดำเนินการสอบสวนและแจ้งผลภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับคำร้องเรียน
    16. บรรดาหนังสือจดหมาย คำบอกกล่าวใด ๆ ของเคทีซีที่จัดส่งให้แก่สมาชิกเคทีซีทางไปรษณีย์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ตามที่อยู่ซึ่งสมาชิกเคทีซีได้แจ้งให้เคทีซีทราบ ให้ถือว่าเป็นการจัดส่งให้แก่สมาชิกเคทีซีโดยชอบแล้ว และในกรณีที่สมาชิกเคทีซีเปลี่ยนแปลงที่อยู่ดังกล่าวผู้ใช้บริการจะแจ้งให้เคทีซีทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือติดต่อเคทีซีที่ KTC Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2123 5000 หรือผ่านทางระบบ Click KTC
    17. สมาชิกเคทีซีรายใดที่ลงทะเบียนสมัครโดย แอบอ้าง หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างสมัครเป็นสมาชิก หรือปกปิดบิดเบือนข้อมูลส่วนบุคคล หรือแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นเท็จ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิการเป็นสมาชิก ถือเป็นความผิด ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายทั้งหมดที่อาจมีขึ้นตามแต่ละกรณี
    18. ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกเคทีซีที่ได้แจ้ง หรือใช้งานผ่านระบบของเคทีซีทั้งหมดนั้น สมาชิกเคทีซียอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิของเคทีซีซึ่งสมาชิกเคทีซีได้ยินยอมอนุญาตให้เคทีซีใช้ข้อมูลของสมาชิกเคทีซี ในงาน และ/หรือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจการของเคทีซี
    19. เคทีซี ขอรับรองว่าจะเก็บรักษาข้อมูลของสมาชิกเคทีซีไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด โดยจะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผย และ/หรือ เพื่อประโยชน์อื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ ยกเว้นกรณีต้องเปิดเผยตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คำสั่งศาล หรือ หนังสือจากหน่วยราชการ หรือจำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะขึ้นอยู่กับตามดุลพินิจของเคทีซี หรือเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมทางการตลาดหรือเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารผลิตภัณฑ์ของเคทีซีหรือของพันธมิตรทางธุรกิจของเคทีซีผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือทางเว็ปไซต์ หรือทางสื่อใด ๆ
    20. สมาชิกเคทีซีต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของเคทีซีโดยเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกเคทีซี ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกโจรกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสูญหาย เสียหายเนื่องจากเหตุสุดวิสัยไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น หรือเพราะเหตุสมาชิกเคทีซีด้วยวิธีการที่ผิดปกติ หรือฝ่าฝืนข้อกำหนดหรือเงื่อนไขการใช้บริการที่กำหนด เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด
    21. สมาชิกเคทีซีตกลงยินยอมให้เคทีซีตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ ข้อมูลอื่นใดที่ผู้ใช้บริการได้ระบุในการเป็นสมาชิก หากเคทีซีตรวจสอบพบว่าข้อมูลที่สมาชิกเคทีซีให้ไม่ชัดเจน และ/หรือ เป็นเท็จ เคทีซีมีสิทธิในการยกเลิกสมาชิกของสมาชิกเคทีซีและยกเลิกการให้บริการได้ทันที
    22. เมื่อสมาชิกเคทีซีเป็นสมาชิกของบริการระบบ Click KTC แล้ว จะได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์ของเคทีซี จากทาง E-mail และ/หรือ สื่ออื่น ๆ ที่เคทีซีเห็นสมควร ทั้งนี้เคทีซีได้ทำการตรวจจับโปรแกรม Virus ก่อนการส่ง e-mail ข่าวสารไปยังผู้ใช้บริการทุกครั้ง ดังนั้น ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของสมาชิกเคทีซีเกิดผิดปกติอันเนื่องมาจากการติด Virus หรือ Spam mail เคทีซีสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

ความรับผิดชอบของบริษัท
    เคทีซีจะรับผิดชอบสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่เคทีซีกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงซึ่งเป็นความเสียหายที่ตามปกติย่อมเกิดขึ้นเท่านั้น แต่เคทีซีไม่ต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพฤติการณ์พิเศษ ทั้งนี้สมาชิกเคทีซีตกลงว่า ไม่ว่าในกรณีใด ๆ เคทีซีไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสาเหตุต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
    1. มีการใช้รหัสประจำตัวสมาชิกเคทีซีควบคู่กับรหัสลับแรกเข้าหรือรหัสลับส่วนตัวตามวิธีการที่เคทีซีกำหนด ไม่ว่าจะเป็นการกระทำของผู้ใดก็ตาม
    2. เหตุสุดวิสัยต่าง ๆ หรือเหตุการณ์ที่เคทีซีไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งรวมถึงการที่อุปกรณ์ ระบบสื่อสาร หรือการส่งสัญญาณเชื่อมต่อไม่ทำงานหรือการรบกวนจากไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือจากการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือในกรณีที่เคทีซีปิดให้บริการ Click KTC เพื่อปรับปรุงหรือบำรุงรักษาระบบอันเป็นเหตุให้สมาชิกเคทีซีไม่สามารถใช้บริการนี้ได้
    3. ความล่าช้า ความผิดพลาด หรือความบกพร่องของระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ของสมาชิกเคทีซี ของเคทีซี หรือของผู้ให้บริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet Service Provider) หรือเครือข่ายการสื่อสารอื่นเว้นแต่ในกรณีที่ความล่าช้า ความผิดพลาด หรือความบกพร่องดังกล่าวเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเคทีซี
    4. ความล่าช้าในขั้นตอนการดำเนินการของบริการนี้
    5. การที่สมาชิกเคทีซีไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงของบริการ Click KTC หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อตกลงหรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับบริการประเภทใด ๆ ที่สมาชิกเคทีซีใช้เพื่อทำธุรกรรมผ่านบริการ Click KTC

การยกเลิกการใช้บริการ
    1. เคทีซีมีสิทธิยกเลิกการให้บริการ Click KTC สำหรับสมาชิกเคทีซีได้โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกเคทีซีทราบล่วงหน้าในกรณีดังต่อไปนี้
        1.1 สมาชิกเคทีซีไม่มีการเข้าสู่ระบบ Click KTCเป็นเวลาเกินกว่า 1 ปี นับจากวันที่ขั้นตอนการสมัครใช้บริการเสร็จสิ้นหรือวันที่สมาชิกเคทีซีได้เข้าสู่ระบบครั้งล่าสุด แล้วแต่กรณี
        1.2 กรณีสมาชิกเคทีซีปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือข้อตกลงกับเคทีซี และ/หรือ เหตุสุดวิสัยอื่นใด
    2. เคทีซีมีสิทธิยกเลิกการให้บริการ Click KTC นี้หรือบริการประเภทใดประเภทหนึ่งที่เคทีซีให้บริการผ่านบริการ Click KTC ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกเคทีซีทราบล่วงหน้า
    3. สมาชิกเคทีซีจะขอยกเลิกการใช้บริการ Click KTC เมื่อใดก็ได้ตามวิธีที่เคทีซีกำหนด

    ข้าพเจ้าสมาชิกเคทีซีผู้ใช้บริการ ได้อ่านเงื่อนไขการลงทะเบียนสมัครใช้บริการระบบ Click KTC แล้ว และตกลงยินยอมให้เคทีซีตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ ข้อมูลอื่นใดที่ผู้ใช้บริการระบุในการสมัครใช้บริการ ถ้าสมาชิกเคทีซีผู้ใช้บริการตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลง และเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ระบุข้างต้น รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เคทีซีเห็นสมควร โดยกรุณาเลือก “ยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ” เพื่อทำรายการต่อ

Agreement and Terms governing the Opening and Use of
The Click KTC Service System
    Agreement and terms governing the use of a variety of services as shown in this document are applicable between Krung Thai Card Public Company Limited, an operator of the businesses of credit cards, personal credit facilities and every category of financial services as well as related businesses (hereafter referred to as “KTC”), and the service user who is a member for every category of KTC’s products or those which are managed by KTC and/or in conjunction with other institution(s) that have already been made at the time this Agreement is executed or which will be provided in the future, who has been authorized by KTC to use the Click KTC service system and/or any category of service (hereafter referred to in aggregate as “KTC members”). KTC hereby asks KTC member service users to read and study the agreement below in detail for the sake of protecting their own interests, as follows
    1. This Click KTC service system is opened by KTC to serve service users who are KTC members only.
    2. KTC members agree and confirm that information/data that have been entered into the system for use in their application are correct and true and are the same as those given in their application for the VISA, MasterCard, JCB credit cards / KTC CASH Personal Credit Facility / KTC PROUD Ready facility /KTC VISA SME Commercial Gold credit card / KTC VISA Corporate Gold / KTC Government Services Card and shop/store operations and other contingent KTC products.
    3. KTC members must have proper E-mail Addresses which can be used and send back a response to accept membership in the Click KTC service system.
    4. Where a KTC member service user has more than one KTC product, registration entry to use the system on one occasion can be used for services which are related to all products, and if there are products for which KTC members have been authorized to use in the future, the system will access and display information/data on the new Products without requiring a repeated registration.
    5. As for application to receive e-Statement via E-mail, e-Statement will be sent by the system on each product to KTC members.
    6. KTC members shall keep their User IDs, Passwords and Secret Question and Answer codes in confidentiality and shall not disclose them to anyone else. But if a third party is able to gain access for use through such identification of the KTC member, KTC reserves its right not to be held responsible for any damages in any way.
    7. Where the password is lost or forgotten, the Forget Password menu may be used by the KTC member to confirm his/her identity in order to set up a new password. Where s/he is unable to use the said system, KTC may be contacted at the KTC Call Center, Tel. No. 0 2123 5000 for help to set up a new password.
    8. If another person should gain access to a KTC member’s password or Secret Question and Answer, s/he must immediately give notice of cancellation and ask for a new password under the procedure established by KTC.
    9. KTC member gives his/her consent and acknowledges hereby that if a case should arise where his/her password is locked as the result of attempts to gain improper access into the system, this would result in the service user’s password becoming inoperative and the said KTC member must contact KTC Call Center at Tel. No. 0 2123 5000 to lift the said lock that has been imposed.
    10. KTC member gives his/her consent and acknowledges that if a case should arise where his/her password is locked, either permanently or temporarily by the KTC system as the result of the KTC member or another person giving incorrect user name or password, or for any other reason for which the user name or password is locked by the system as aforesaid, this would result in having the various transactions executed or agreed to in advance by the KTC member immediately suspended. The KTC member agrees, in this respect, not to demand any payment of damages which may be incurred as the result of suspension of such transactions from KTC under any circumstances.
    11. Where a KTC member discovers any errors or discrepancies in the use of the system, KTC may be contacted at its Call Centre, Tel. No. 0 2123 5000.
    12. Use of any services via a client’s password and the service-user’s secret password under the process and terms governing the use of that category of services as established by KTC shall be construed as action undertaken by that KTC member himself/herself and will be binding on him/her without any requirement for him/her to sign his/her name in any documents.
    13. KTC member may use the Click KTC service system via the Internet or other systems by using computer, cell phones or other channels as set up by KTC although s/he may not be able to use some categories of services if the Click KTC service system is accessed via certain channels.
    14. KTC may be unable to provide Click KTC system services on a temporary service where the computer system, communications system and network relating to the Click KTC system service malfunction, are damaged, repaired or are in the process of system maintenance or as the result of other events of force majeure.
    15. If there should be any errors from the use of the Click KTC system service or doubts concerning movements of any accounting items, KTC must be given the various relevant details by the said KTC member such that they may be used for checks on such discrepancies. Checks will be made by KTC and the results thereof given within 30 days from the date of KTC/s receipt of the complaint.
    16. All of KTC’s various correspondences and notices sent to KTC members by mail or E-mail at the addresses given to KTC by KTC members shall be deemed as having been duly sent to KTC members. Any change of address by a KTC member must be notified to KTC in writing, or by contacting KTC at its Call Centre, Tel. No. 0 2123 5000 or via the Click KTC system.
    17. Any KTC member who has registered for application under a false claim or committed an infringement of personal rights by using another person’s data to make a false claim for membership or concealing or distorting personal data or give false personal data in order to acquire membership rights will be construed as having committed an offence and shall be liable as prescribed by the law as well as held accountable for all damages which may arise as the case may be.
    18. The KTC member acknowledges and agrees that all personal data already notified or used in all of KTC systems are KTC’s rights for which s/he agrees to allow KTC to use such data in its work and/or activities related to KTC’s operations.
    19. KTC undertakes to keep the KTC member’s data in the strictest confidence and will not disclose them and/or in any other interests without receiving prior authorization except in cases where it is required to make such disclosure under the dictate of law, court’s order or written instruction from government authorities or which are necessary in public interest subject to KTC’s jurisdiction, or in the interest of marketing promotion or in order to acquire information on KTC’s products or those from KTC’s business allies via the Internet or website or any media.
    20. A KTC member shall strictly comply with the provisions and terms governing the provision of KTC’s services for the sake of safeguarding KTC member’s personal data. In a case where such data have been stolen by electronics means or lost, damaged as the result of any event of force majeure under any circumstances, or because of the KTC member’s irregular process or infringement of the provisions and terms governing service usages – KTC reserves its rights to repudiate all liability arising out of all of such causes.
    21. KTC member agrees/consents to let KTC make a check on his/her personal data and/or any other data given by the service-user as a member. If KTC finds in the course of such checks that data given by the KTC member is not clear and/or is false, KTC may immediately cancel the membership of that KTC member and terminate the provision of its services forthwith.
    22. Once a KTC member is duly subscribed to the Click KTC service system, s/he will receive KTC’s PR Newsletter in an E-mail and/or other media considered suitable by KTC in which respect a Virus Check will be made every time by KTC in its program before such Newsletters are sent out to service-users. Thus, if a KTC member’s computer and/or communications equipment should operate irregularly as the result of virus infection or spam mail, KTC reserves its rights hereby not to be responsible for any damages under any circumstances.

KTC’s Responsibilities
    KTC will take responsibility only for damages which has arisen as the result of its willful intention or severe negligence that are damages which could normally arise albeit KTC will not be held liable for damages caused under special circumstances. The KTC member agrees that KTC shall not be held accountable, under any circumstances, for any damages which have arisen as the result of a number of causes, as follows
    1. A KTC member’s password has been used in conjunction with his/her first or secret password in the manner established by KTC, notwithstanding if such action is made by anyone.
    2. Various force majeure events or events beyond KTC’s control which include malfunctions of equipment, communication system or signal transmissions, or computer virus attacks or from unlawful activities or where the Click KTC services are shut down by KTC for adjustment or maintenance of the system thereby preventing the KTC member from using such services.
    3. Delays, errors or defects of the KTC member’s computer system or various equipment or those of Internet Service Provider or other communications network except if such delays, errors or defects are caused willfully or through severe negligence by KTC.
    4. Delays in the procedures of action of this service.
    5. Non-compliance by KTC member of the terms of agreement of the Click KTC service, or non-performance of the terms, agreements or conditions relating to the provision of any services used by KTC member in order to execute a transaction via Click KTC service.

Services Cancellation
    1. KTC may, without notice, terminate its provision of Click KTC services for a KTC member under the following circumstances
        1.1 The Click KTC system has not been accessed by the KTC member for more than one year from the date of completion of his/her subscription to the service or the date on which the system has been last accessed by the KTC member, whatever the case may be.
        1.2 If the KTC member infringes any term or agreement with KTC and/or on any other force majeure event.
    2. KTC may, without advance notice, terminate its provision of this Click KTC service or any category of service provided by KTC via its Click KTC service to the KTC member.
    3. KTC member may seek to cancel the use of Click KTC service at any time in the manner prescribed by KTC.

    I, KTC member service user, have read the terms governing application to subscribe to the Click KTC system service and hereby agree/give my consent to KTC to check on my personal data and/or any other data given by the service-user in the application form. If the KTC service user agrees/consent to be bound by and comply with the various provisions and terms stated above as well as other provisions and terms considered appropriate by KTC, please select “Terms Governing Services Usage Accepted” to proceed further.


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ KTC PHONE 02 123 5000