เปิดใช้งานบัตร
  • Reference Code : XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
  • Reference Code : MM/YY
    ในช่วงเวลา 24.00 น. ถึง 06.00 น. ระบบอยู่ในระหว่างการอัพเดทข้อมูลระหว่างวัน กรุณาใช้งานในช่วงเวลานอกเหนือเวลาดังกล่าว